Według tematów

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu prowadzi szerokie badania naukowe i otwiera się na współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Oferta jednostek naukowo badawczych jest bardzo szeroka i zdywersyfikowana oraz dopasowana do wymogów i oczekiwań jakie stawia współczesna gospodarka, stawiająca na stałą, realizowaną w coraz większej skali kooperację nauki z biznesem.

 

WIODĄCE KIERUNKI BADAWCZE W UJĘCIU SYNTETYCZNYM 

BIOTECHNOLOGIA

 • Biotechnologia w hodowli, badaniach i diagnostyce organizmów żywych
 • Aplikacje biomedyczne
 • Biotechnologia przemysłowa i jej zastosowanie w produkcji żywności

DIETETYKA I ŻYWNOŚĆ FUNKCJONALNA

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

EKOENERGETYKA I AGROENERGETYKA

DRZEWNICTWO

TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

 • Zaawansowane technologie informatyczne
 • Technologie geomatyczne. Teledetekcja naziemna, lotnicza i satelitarna do obrazowania i analiz przestrzeni.

ROLNICTWO I OGRODNICTWO ZRÓWNOWAŻONE

 • Zrównoważona produkcja roślinna
 • Ogrodnictwo zrównoważone
 • Strategie zrównoważonego rozwoju 

KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA

 • Kształtowanie krajobrazu i terenów zieleni miejskiej
 • Inżynieria środowiska oraz kształtowanie obszarów niezurbanizowanych
 • Ochrona i rekultywacja  ekosystemów lądowych i wodnych
 • Biologiczne metody oceny środowiska - bioindykacja
 • Ochrona bioróżnorodności

PRODUKCJA ZWIERZĘCA

 • Modele zwierzęce w badaniach genetycznego i fizjologicznego podłoża chorób człowieka
 • Alternatywne źródła białka w żywieniu, profilaktyce i leczeniu zwierząt

LEŚNICTWO

 • Kształtowanie gospodarczych i infrastrukturalnych wartości lasu
 • Optymalizacja zarządzania drewnem oraz nowoczesne technologie pozyskiwania surowca drzewnego.

EKONOMIA

 • Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego.
 • Problemy rozwoju sektora rolno-żywnościowego i obszarów wiejskich w warunkach akcesji Polski do UE.
 • Analiza sytuacji ekonomicznej i finansowej gospodarki żywnościowej  i obszarów wiejskich.
 • Efektywność ekonomiczno-finansowa i organizacja przedsiębiorstw agrobiznesu oraz prawne i ekonomiczne aspekty.
 • Badania w obszarze rynku i marketingu.
 • Humanistyczne i społeczne problemy rozwoju społeczeństwa i gospodarki oraz ich implikacje dla polityki społecznej.