Parking UPP przy ul. Wołyńskiej.

Zasady korzystania od dnia 01.09.2017 r z miejsc postojowych na parkingu uczelnianym niestrzeżonym  przy ul. Wołyńskiej.

Parking przeznaczony jest do nieodpłatnego korzystania przez pracowników i studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wg następujących zasad:

  1. W Dziale Gospodarczym i Zaopatrzenia - pok. 58.1.B -  należy złożyć wniosek (wg załącznika nr 1 lub nr 2 do pobrania z repozytorium dokumentów Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia
  2. Termin załatwienia sprawy - do 7 dni roboczych od daty złożenia wniosku.
  3. Pracownik Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu może otrzymać Kartę abonamentową  maksymalnie na dwa samochody (zarejestrowane na siebie lub będące w leasingu), na okres zatrudnienia, maksymalnie na 12 miesięcy.
  4. Student Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu otrzymuje kartę abonamentową ważną tylko na jeden samochód (zarejestrowane na siebie), na okres jednego semestru.
  5. W przypadku zmiany pojazdu lub numeru rejestracyjnego pojazdu oraz korzystania z pojazdu zastępczego, posiadacz Karty abonamentowej zobowiązany jest niezwłocznie (przed korzystaniem z miejsca parkingowego) powiadomić mailem parking@systemat.pl operatora parkingu o zaistniałych zmianach. Brak powyższej informacji oraz postój bez opłaty za pojazd, skutkować będzie wystawieniem wezwania do uiszczenia opłaty zgodnie z regulaminem parkingu. Okres korzystania z parkingu z wykorzystaniem pojazdu zastępczego wynosi maksymalnie 14 dni.
  6. Na parkingu, podczas postoju pojazdu, użytkownik zobowiązany jest umieścić Kartę abonamentową w miejscu widocznym, w przedniej części pojazdu, stroną z numerem oraz datą ważności, umożliwiającym weryfikację posiadanego upoważnienia. W przypadku: braku karty, ułożenia karty w sposób uniemożliwiający odczyt informacji na karcie wystawione zostanie  wezwanie do uiszczenia opłaty zgodnie z regulaminem parkingu.
  7. W przypadku zagubienia lub zniszczenia Karty abonamentowej użytkownik postępuje zgodnie z pkt. 5 oraz składa nowy wniosek w Dziale Gospodarczym i Zaopatrzenia. Nowa karta będzie wydana po wpłaceniu kwoty  20 zł na konto operatora obsługi parkingu: 86 1240 6638 1111 0010 6774 4384.
  8. Z parkingu korzystać mogą również osoby nie związane z Uczelnią na zasadach komercyjnych, zgodnie z warunkami określonymi w regulaminie umieszczonym na terenie parkingu.
  9. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie wszystkich spraw związanych z parkingiem dla pracowników i studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu jest Pan Zbigniew Kowalski, pok. 58.1B, tel. 61 8487059.