Pomoc materialna

 1. Doktoranci mogą ubiegać się o świadczenia w formie:
 • stypendium socjalnego,
 • zapomogi,
 • stypendium dla najlepszych doktorantów,
 • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

 

 1. Świadczenia pomocy materialnej są przyznawane na wniosek doktoranta.

 

 1. Wzór wniosku o przyznanie doktorantowi stypendium ministra za wybitne osiągnięcia oraz zasady ubiegania się o to stypendium regulują odrębne przepisy.
 • Wnioski dotyczące świadczeń pomocy materialnej są składane:
 • w Sekcji – dotyczy świadczeń: stypendium socjalnego, zapomogi, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
 • we właściwym dziekanacie – dotyczy świadczeń: stypendium dla najlepszych doktorantów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.  

 

Szczegółowe informacje oraz uregulowania prawne

Zarządzenie nr 129/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz zasad ich zakwaterowania w domach studenckich.

Zarządzenie nr 65/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta, uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne oraz stawek świadczeń z funduszu pomocy materialnej dla doktorantów w roku akademickim 2015/2016 

 

Zarządzenie nr 17/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 11 lutego 2016 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 65/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta, uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne oraz stawek świadczeń z funduszu pomocy materialnej dla doktorantów w roku akademickim 2015/2016  

 

Zarządzenie nr 61/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 05 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta, uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne oraz stawek świadczeń z funduszu pomocy materialnej dla doktorantów w roku akademickim 2017/2018