WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia, zobowiązani są złożyć, w wyznaczonym terminie i miejscu następujące dokumenty (w koszulce krystalicznej A4, pierwsza kartka to trzecia strona ankiety osobowej wydrukowanej z systemu rekrutacyjnego): 

 

  1. poświadczoną przez Uczelnię kopię świadectwa dojrzałości (wykonane kserokopie dokumentów muszą być czytelne; zgodność kopii z oryginałem będzie potwierdzana w Uczelni, w dniu składania dokumentów, należy mieć ze sobą oryginał),
  2. ankietę osobową kandydata – formularz wydrukowany ze swojego rekrutacyjnego konta kandydata (rkk), z działu: "Dane kandydata" – prosimy uważnie i bezbłędnie wypełnić wszystkie pola,
  3. poświadczoną przez Uczelnię kopię dowodu osobistego (wykonane kserokopie dokumentów muszą być czytelne; zgodność kopii z oryginałem będzie potwierdzana w Uczelni, w dniu składania dokumentów, należy mieć ze sobą oryginał; obie strony dowodu osobistego powinny być na jednej stronie kartki formatu A4),
  4. zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych zdjęcie cyfrowe należy zamieścić na swoim rkk,
  5. dowód uiszczenia opłaty za legitymację – więcej na rkk w dziale: "Płatności". Opłata pojawi się po zmianie statusu na "zakwalifikowany do przyjęcia",
  6. kopię pierwszej strony świadectwa ukończonej szkoły średniej,
  7. dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

 

Jeżeli zachodzi taka potrzeba, kandydat składa dodatkowo:

  1. dokument potwierdzający zmianę nazwiska (tylko osoby posiadające świadectwo dojrzałości wystawione na inne nazwisko niż obecne),
  2. zaświadczenie w oryginale o statusie laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego lub laureata konkursu ogólnopolskiego,
  3. w przypadku cudzoziemców wymagane jest dołączenie certyfikatu znajomości języka polskiego na poziomie B2.

Potwierdzanie zgodności oryginału z kopią dokumentów rekrutacyjnych będzie odbywać się w budynku Collegium Maximum (ul. Wojska Polskiego 28), pierwsze piętro, hol - w dniach i godzinach przyjmowania dokumentów.

Dodatkowe informacje dotyczace wymaganych dokumentów dostępne są w:
 

Uchwale nr 379/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na rok akademicki 2017/2018