TERMINY I MIEJSCA EGZAMINÓW/TESTÓW

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia dopuszcza się zasadę uzupełniania limitu przyjęć (po spełnieniu warunku, iż 75% limitu miejsc wypełniają absolwenci kierunku zgodnego z kierunkiem studiów pierwszego stopnia) na podstawie wyników egzaminu, testu lub rozmowy weryfikującej efekty kształcenia dla kierunku studiów pierwszego stopnia.

 

Kwalifikacja na podstawie wyników egzaminu, testu lub rozmowy ma również zastosowanie w przypadku, gdy brak jest absolwentów kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia.

 

Dziekan może podjąć decyzję o nieweryfikowaniu efektów kształcenia, w tym jeżeli kandydat osiągnął na innym kierunku co najmniej 70% zakładanych efektów kształcenia dla danego kierunku studiów pierwszego stopnia.

 

Zasady przedstawione powyżej nie dotyczą kierunków: Analityka żywności, Dietetyka i Neurobiologia, na które wszystkich kandydatów obowiązuje egzamin wstępny.

 

 

Szczegółowe informacje na temat zakresu oraz terminów i miejsca testów/egzaminów będą podawane na stronach www wydziałów oraz upubliczniane przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne. 

 

Zasady rekrutacji na studia drugiego stopnia wraz z obowiązującym zakresem tematów na egzamin/test dostępny jest również w Informatorze dla kandydata na studia 2018/2019.

 

Szczegółowe zasady dotyczące warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia określa:

 

Uchwała nr 90/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na rok akademicki 2017/2018