WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia, zobowiązani są złożyć, w wyznaczonym terminie i miejscu, następujące dokumenty (w koszulce krystalicznej A4, pierwsza kartka to trzecia strona ankiety osobowej wydrukowanej z systemu rekrutacyjnego):

 

  1. poświadczoną przez Uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów (wykonane kserokopie dokumentów muszą być czytelne; zgodność kopii z oryginałem będzie potwierdzana w Uczelni, w dniu składania dokumentów, należy mieć ze sobą oryginał),
  2. ankietę osobową kandydata – formularz wydrukowany ze swojego rekrutacyjnego konta kandydata (rkk), z działu: "Dane kandydata",

  3.  poświadczoną przez Uczelnię kopię dowodu osobistego (wykonane kserokopie dokumentów muszą być czytelne; zgodność kopii z oryginałem będzie potwierdzana w Uczelni, w dniu składania dokumentów, należy mieć ze sobą oryginał; obie strony dowodu osobistego powinny być na jednej stronie kartki A4),

  4. dowód uiszczenia opłaty za legitymację studencką - więcej w rkk w dziale "Płatności". Opałta pojawi się po zmianie statusu na "zakwalifikowany do przyjęcia",

  5. suplement do dyplomu lub wyciąg z indeksu potwierdzony przez macierzystą uczelnię,

  6. zaświadczenie o średniej ze studiów,

  7. zaświadczenie o średniej z ostatniego roku studiów lub ostatniego semestru, jeśli studia trwają 7 semestrów, w przypadku ubiegania się o stypendium Rektora dla najlepszych studentów,

  8. dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej,

 

Jeżeli zachodzi taka potrzeba, kandydat składa dodatkowo:

  1. dokument potwierdzający zmianę nazwiska (tylko osoby posiadające świadectwo dojrzałości lub dyplom wystawione na inne nazwisko niż obecne),

  2. w przypadku cudzoziemców wymagane jest dołączenie certyfikatu znajomosci języka polskiego na poziomie B2.

 

Potwierdzanie zgodności oryginału z kopią dokumentów rekrutacyjnych będzie odbywać się w budynku Collegium Maximum (ul. Wojska Polskiego 28), hol, pierwsze piętro - w dniach i godzinach przyjmowania dokumentów, zgodnie z terminarzem rekrutacji.

 

Dodatkowe informacje dotyczace wymaganych dokumentów dostępne są w:

Uchwale nr 89/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na rok akademicki 2016/2017