ZASADY REKRUTACJI

 • Rekrutacja składa się z postępowania kwalifikacyjnego oraz podjęcia decyzji o przyjęciu na studia. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.
 • Na studia drugiego stopnia mogą być przyjęci kandydaci z tytułem zawodowym magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędnym.
 • Na kierunek Architektura krajobrazu mogą być przyjęci wyłącznie kandydaci posiadający tytuł zawodowy „inżynier architekt krajobrazu” lub „inżynier architekt”.
 • Studia kończące się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera mogą podjąć absolwenci studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera lub absolwenci studiów licencjackich po uzupełnieniu efektów inżynierskich z zakresu danego kierunku kształcenia.
 • Uczelnia może prowadzić zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia, na zasadach odpłatności.
 • Postępowanie kwalifikacyjne na studia stacjonarne i niestacjonarne odbędzie się na podstawie rankingu wynikającego z podsumowania średniej z ocen kończących przedmioty studiów pierwszego stopnia oraz wyniku ukończenia tych studiów (ocena na dyplomie), przy czym:
 • 75% limitu miejsc wypełnią absolwenci kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia,
 • uzupełnienie limitu następuje na podstawie wyników egzaminu, testu lub rozmowy, weryfikujących efekty kształcenia określone dla danego kierunku studiów I stopnia,
 • kwalifikacja na podstawie wyników egzaminu, testu lub rozmowy może mieć również zastosowanie w przypadku, gdy brak jest absolwentów kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia.
 • dziekan może podjąć decyzję o nieweryfikowaniu efektów kształcenia, w tym jeśli kandydat osiągnął na innym kierunku co najmniej 70% zakładanych efektów kształcenia dla danego kierunku studiów pierwszego stopnia.
 • Kwalifikacja na specjalność i/lub specjalizację magisterską następuje po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, w oparciu o wyniki postępowania kwalifikacyjnego oraz udokumentowane zainteresowania kandydata.
 • Rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia z angielskim językiem wykładowym będzie prowadzona na kierunki: Biotechnologia,Ekonomia, Inżynieria środowiska, Leśnictwo, Ogrodnictwo o specjalności hodowla roślin i nasiennictwo, Technologia żywności i żywienie człowieka oraz Zootechnika o specjalności zarządzanie produkcją zwierzęcą.
 • Rejestracja kandydatów na studia odbywa się drogą elektroniczną, w terminie od 1 czerwca do 20 września 2018 r. dla kierunków rozpoczynających się od semestru zimowego, a od 3 stycznia do 20 2019 r. dla kierunków rozpoczynających się od semestru letniego.
 • Kandydat zobowiązany jest wnieść opłatę rekrutacyjną, której wysokość ustala Rektor. Opłatę wnosi się na konto bankowe, którego numer jest widoczny w systemie rejestracji elektronicznej.
 • Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia składają do Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych wymagane dokumenty.
 • Studia niestacjonarne i studia prowadzone w języku angielskim są odpłatne.
 • Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego zostaje podana do publicznej wiadomości lista kandydatów przyjętych na I rok studiów decyzją Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych. Decyzje Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych są przekazywane w formie pisemnej na adres wskazany przez kandydata.
 • Kandydaci nieprzyjęci na studia decyzją Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych mają prawo, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, wnieść odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Podstawą odwołania może być wyłącznie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji zapisanych w niniejszej uchwale. Decyzja Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna.

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019 zawarte są w:

Uchwale nr 90/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na rok akademicki 2018/2019
 

Uchwale nr 164/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia, na nowo utworzony kierunek finanse i rachunkowość, na rok akademicki 2018/2019 
 

Uchwale nr  nr 167/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne studia drugiego stopnia, na nowo utworzony kierunek studiów interdyscyplinarnych neurobiologia, na rok akademicki 2018/2019