Regulamin powoływania i prac KP w UP (zał. nr 4 do zarządzenia nr 57_2015)