Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Innowacyjne projekty akwakultury realizowane z udziałem ZDTPPiA w Muchocinie | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Innowacyjne projekty akwakultury realizowane z udziałem ZDTPPiA w Muchocinie

27 lipca br. odbyło się spotkanie poświęcone zaprezentowaniu efektów projektu realizowanego przez konsorcjum: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – Zakład Doświadczalny Technologii Produkcji Pasz i Akwakultury w Muchocinie oraz Gospodarstwo Rybackie Tomasz Zielazny Słowikowo.

 

 

 

W Ośrodku Zarybieniowym w Dąbrówce Kościelnej, dyrektor ZDTPPiA w Muchocinie prof. UPP dr hab. Jan Mazurkiewicz, zapoznał zaproszonych gości - Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, przedstawicieli Konsorcjum, władz Województwa Wielkopolskiego, powiatu poznańskiego i gnieźnieńskiego, gminy Kiszkowo, Ministerstwa Rolnictwa oraz Agencji Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa z nowopowstałą infrastrukturą dedykowaną do testowania innowacyjnych pasz dla ryb reofilnych - obiektu funkcjonującego w systemie zwrotnych obiegów wody (RAS). To jedna z części projektu pn. „Innowacyjne komponenty paszowe w żywieniu ryb reofilnych - optymalizacja oraz zwiększenie efektywności wychowu stadiów młodocianych”. Równolegle druga część projektu została zrealizowana w ZDTPPiA w Muchocinie i obejmowała adaptację i modernizację pomieszczeń technologicznych oraz zainstalowanie maszyn i urządzeń do wytwarzania innowacyjnych pasz dla ryb reofilnych w skali eksperymentalnej. Aktualnie prowadzona jest część wdrożeniowa – przetestowane pasze są wykorzystywane w produkcji materiału zarybieniowego w Gospodarstwie Rybackim Słowikowo.

 

Podczas spotkania dokonano również aktu wmurowania kamienia węgielnego pod budowę hali podchowu ryb, która będzie stanowić kluczowy element projektu pt. „Innowacyjna technologia wychowu młodocianych stadiów ryb jesiotrowatych o wysokim stopniu adaptacji do warunków naturalnych lub seminaturalnych”. To wydarzenie było momentem startowym dla kolejnego przedsięwzięcia Konsorcjum, które ma na celu opracowanie, przetestowanie i wdrożenie metod podchowu ryb jesiotrowatych, które będą posiadały wysokie zdolności adaptacyjne do warunków naturalnych i seminaturalnych. Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu wiedzy o możliwościach i efektywności wzbogacania warunków wychowu ryb jesiotrowatych w akwakulturze oraz optymalizacji systemów ich żywienia z zastosowaniem innowacyjnych pasz.

 

Realizowane projekty finansowane są ze środków Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" w ramach działania 2.1 Innowacje.

 

prof. UPP dr hab. Jan Mazurkiewicz, Dyrektor ZDTPPiA w Muchocinie 
Grażyna Adamczyk, Dział Marketingu i Komunikacji

 

Udostępnij ten artykuł

WYDZIAŁY