RODO

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

Informuję, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu reprezentowany przez Rektora Uniwersytetu.
  Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest mgr inż. Tomasz Napierała.
  e-mail: tomasz.napierala@post.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
  w przypadku rekrutacji na stanowisko
  art. 6 ust1. lit. a) RODO:   
  osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  w przypadku zawarcia umowy 
  art. 6 ust1. lit. b) RODO:   
  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  oraz
  art. 6 ust1. lit. c) RODO:   
  Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom - Firmom świadczącym usługi informatyczne oraz ochrony mienia u Administratora. W szczególności firmie wdrażajacej system informatyczny do zarządzania Uczelnią:
  KALASOFT Sp. z o.o.
  ul. Władysława Nehringa 3
  60-247 Poznań
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego w ramach np. programu Erasmus+ lub innych programów lub projektów.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu przetwarzania (studia, umowa, rekrutacja) a także przez okres czasu, jaki nakładają na Administratora inne ustawy.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do:
  - żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub  ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  - wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 
  - przenoszenia danych,
  - cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie 
  art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a)).
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacji, zawarcia umowy, realizacji studiów. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji ww. celu. 
 10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.