Dwa projekty UPP z dofinasowaniem w konkursie Szybka ścieżka – Agrotech

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przedstawiło listę rankingową w ramach konkursu Szybka ścieżka – Agrotech. Ocenie według kryteriów zostały poddane 164 wnioski i zgodnie z zatwierdzoną 26 kwietnia 2021 r. listą rankingową, 54 projekty zostały wybrane do dofinansowania. Wśród zwycięskich wniosków znalazły się dwa projekty Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

 

Na dofinansowania projektów złożonych w ramach konkursu 7/1.1.1/2020 Działanie 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowej i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” przeznaczone zostało w sumie 362 290 834,28 złotych. Celem programu jest podniesienie konkurencyjności polskich firm pracujących nad projektami z zakresu robotyzacji i automatyzacji, cyfryzacji czy produkcji rolno-spożywczej przyjaznej środowisku. O wsparcie w ramach konkursu Szybka Ścieżka „Agrotech” mogły ubiegać się przedsiębiorstwa, zarówno MŚP, jak i duże firmy oraz konsorcja składające się z przedsiębiorców lub przedsiębiorców i jednostek naukowych.

 

Projekty Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, które uzyskały dofinansowanie to:

 

Opracowanie technologii zagospodarowania niepełnowartościowych jaj spożywczych w przedsiębiorstwach MŚP celem przeciwdziałania marnotrawieniu żywności - projekt  realizowany w konsorcjum z Podkarpackim Gospodarstwem Drobiarskim OVO-RES Sp. z o.o. i Siecią Badawczą Łukasiewicza - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych pod kierownictwem prof. UPP dr hab. Joanny Kobus-Cisowskiej (Kierownik B+R w projekcie) z Katedry Technologii Gastronomicznej i Żywności Funkcjonalnej oraz dr. inż. Tomasza Szablewskiego (Kierownika prac ze strony Konsorcjanta UPP) z Katedry Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności, Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu. 

 

Przedmiotem projektu będzie opracowanie technologii zagospodarowania niepełnowartościowych jaj spożywczych. Na rynku Polskim nie ma urządzeń o małych wydajnościach, które pozwolą na zagospodarowanie jaj, których skorupy charakteryzują się  mikropęknięciami lub z różnych innych przyczyn nie nadają się do konfekcjonowania i sprzedaży jako jaja świeże. Do tej pory jaja takie były utylizowane. Dlatego w projekcie zakłada się opracowanie urządzenia do wybijania i pasteryzacji, którego wydajność będzie dostosowana do skali małych i średnich przedsiębiorstw, zajmujących się produkcją i konfekcjonowaniem jaj świeżych. Dodatkowo planuje się, że w wyniku opracowanej technologii będzie możliwe uzyskanie różnych frakcji jaj utrwalanych termicznie to jest masy jajowej, żółtka lub białka. Wyprodukowane frakcje będą mogły być zagospodarowane w przetwórstwie spożywczym.  Innowacyjnym rozwiązaniem będzie zastosowanie technologii higienizacji jaj dzięki energooszczędnym oczyszczaczom działającym na zasadzie zaawansowanej uwodnionej oksydacji fotokatalitycznej i zimnej plazmy. Będą one wykorzystane w procesie wstępnej obróbki jaj w skorupach w celu ograniczenia energochłonności procesu właściwej pasteryzacji termicznej. W końcowym etapie procesu pasteryzowana masa jajeczna zapakowana zostanie w sterylne opakowania, co umożliwi wydłużenie terminu jej przydatności do spożycia. W trakcie trwania projektu opracowane zostaną stanowiska badawcze oraz modele urządzeń w linii technologicznej. Przeprowadzona zostanie walidacja procesu technologicznego. Zainstalowana linia technologiczna będzie sprawdzona w zakresie sprawności technicznej oraz skuteczności procesu pasteryzacji i pakowania zarówno pod względem przydatności produktu do spożycia, jak i czystości mikrobiologicznej.

 

 

 

Optymalizacja zarządzania produktywnością upraw rolniczych z wykorzystaniem zobrazowań satelitarnych, w oparciu o spersonalizowane usługi GIS generowane w sposób autonomiczny na bazie sztucznej inteligencji udostępniane w dedykowanym portalu - projekt realizowany w konsorcjum z POLDRONE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracami w projekcie z ramienia Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu pokieruje prof. UPP dr hab. Witold Szczepaniak z Katedry Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii.

 

Celem projektu jest opracowanie w wyniku prac B+R, znajdującej się na IX poziomie gotowości technologicznej innowacji produktowej w skali kraju, w postaci innowacyjnego systemu   informatycznego do zrównoważonego zarządzania produktywnością upraw rolniczych z wykorzystaniem zobrazowań satelitarnych, w oparciu o spersonalizowane usługi GIS. Wynikiem projektu będzie usługa o roboczej nazwie Sensecorps, udostępniona za pośrednictwem Portalu Rolniczego, przeznaczona dla rolników, producentów nawozów, hodowców roślin oraz ośrodków doradztwa rolniczego.

Warty odnotowania jest fakt, że naukowcy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu merytorycznie uczestniczą również w kilku innych projektach, które uzyskały dofinansowanie w konkursie Szybka ścieżka – Agrotech.

Warunkiem koniecznym do otrzymania grantu była innowacyjność proponowanego rozwiązania minimum na poziomie krajowym, a także konieczność jego wdrożenia na rynek. Dodatkowo projekt musi być realizowany w regionie słabiej rozwiniętym – poza województwem mazowieckim. Wsparcie można było otrzymać na prowadzenie badań przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych i prac przedwdrożeniowych.

„Przyznanie przez NCBR finansowania dwóch projektów badawczo-rozwojowych w ramach konkursu Szybka ścieżka – Agrotech dla konsorcjów, w których Uniwersytet Przyrodniczy jest partnerem naukowym jest dowodem, że zespoły badawcze naszej Uczelni mają duży potencjał aplikacji wyników swoich badań do gospodarki narodowej. Gratulując sukcesu autorom projektów za ich zaangażowanie i wkład pracy w przygotowanie wniosków, zachęcam jednocześnie innych naukowców UPP do aplikowania o środki na badania w projektach B+R ze względu na ich wysokobudżetowy charakter i stosunkowo duży wskaźnik sukcesu. W przypadku konkursu Agrotech dofinansowanie dla UPP jest liczone w milionach złotych, a wskaźnik sukcesu wyniósł 33%” – komentuje wyniki prof. dr hab. Piotr Goliński, Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej.

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

Data aktualizacji: 
czw., 29/04/2021

Udostępnij ten artykuł