PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERTOWY, NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO NISSAN D40 NAVARA

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne Swadzim ul. Parkowa 4 62-080 Tarnowo Podgórne ogłasza przetarg nieograniczony, ofertowy na sprzedaż samochodu ciężarowego Nissan D40 Navara.

 1. Przedmiotem sprzedaży jest  samochód ciężarowy marki Nissan D40 Navara o nr fabrycznym VSKCVND40U0354201, nr inwentarzowy 741-03-00455, rok produkcji 2009, przeznaczony do przewozu osób i towarów. Pierwszy użytkownik, ilość przejechanych kilometrów 181200.

Wyposażenie (osprzęt) samochodu:

- hak holowniczy,

- osłona przednia,

- pokrywa skrzyni ładunkowej.

 

Samochód sprawny technicznie – garażowany, cena wywoławcza wynosi 34.341,60 zł brutto (zgodnie z wyceną rzeczoznawcy).

 

 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Uniwersytetu w dniu 19.12.2019 r. o godzinie 09:00 w pokoju nr 408, IV piętro w budynku Collegium Maximum ul. Wojska Polskiego 28 przez Komisję Przetargową. Termin związania ofertą sprzedający określa na 21 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 1. Samochód można oglądać na terenie Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Swadzim w Złotnikach ul. Słoneczna 1, 62-002 Suchy Las w godzinach 8:00-14:00 po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem gospodarstwa Panem magistrem Jackiem Średzińskim, tel. 501 785 739. Informacje o przetargu i samochodzie można też uzyskać u Pana inżyniera Szymona Kaczmarka, tel. 697 875 746.

 

 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne po uprzednim wpłaceniu wadium w pieniądzu w kasie Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Swadzim ul. Parkowa 4, 62-080 Tarnowo Podgórne w godzinach od 8:00 do 14:00 lub na konto UP Poznań RGD Swadzim w ING Bank Śląski S.A. na nr konta 80 1050 1533 1000 0022 3595 2856 najpóźniej do dnia 18 grudnia 2019 r. do godziny 14:00 w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 3.400,00 zł.

 

 1. Wadium złożone przez oferentów, sprzedający zwróci w terminie 7 dni, po wyborze ofert lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem oferenta, którego oferta  została wybrana jako najkorzystniejsza

 

 1. Wadium złożone przez oferenta zalicza się na poczet ceny.

 

 1. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, którego oferta została wybrana odmówił  podpisania umowy.

 

 1. Oferty należy składać do dnia 19.12.2019 r. do godziny 08:30 w Biurze Zamówień Publicznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28 (pokój 407, IV piętro, w budynku Collegium Maximum).

 

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu (np. w kopercie). Opakowanie musi być zaadresowane wg. wzoru: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne Swadzim ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań z dopiskiem „Oferta przetargowa na zakup samochodu ciężarowego Nissan D40 Navara – nie otwierać przed 19.12.2019 r. godzina 09:00”.

 

 1. Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:

 

 1. imię i nazwisko lub nazwę firmy, nr NIP i telefon kontaktowy oferenta,
 2. oferowaną cenę za samochód będący przedmiotem przetargu i warunki jej zapłaty,
 3. w przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do oferty dołączyć aktualny wyciąg z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 4. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

 

 

 1. Nabywcą zostanie oferent, który zaoferował największą cenę nabycia ze złożonych ofert.

 

 1. W przypadku gdy kilku oferentów zaoferuje tę samą cenę, przetarg będzie kontynuowany między tymi oferentami, poprzez przedstawienie dodatkowych ofert cenowych.

 

 1. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w ciągu 5 dni od dnia zawarcia umowy.

 

 1. Wydanie samochodu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

 

 1. Sprzedający nie udziela gwarancji na stan sprzedanego samochodu oraz nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte.

 

 1. Sprzedający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

Dyrektor RGD Swadzim
inż. Jerzy Kaczmarek

ZałącznikRozmiar
PDF icon 09.12.2019.pdf1.2 MB