Stypendia doktorskie

Stypendia doktorskie

 

 1. Stypendium doktorskie może być przyznane osobie przygotowującej rozprawę doktorską, jeżeli wszczęto jej przewód doktorski.
 1. Od 1 stycznia 2018 r. stypendium doktorskie jest przyznawane na wniosek osoby ubiegającej się o to stypendium, po uzyskaniu deklaracji Dziekana wydziału o zabezpieczeniu środków na wypłatę stypendium i określeniu jego wysokości i okresu na jaki stypendium zostaje przyznane.
 1. Wniosek o przyznanie stypendium zawiera dane osobowe kandydata do stypendium wraz z opisem jego dotychczasowego dorobku naukowego. Do wniosku dołącza się uchwałę rady jednostki organizacyjnej otwarciu przewodu doktorskiego oraz opinię opiekuna naukowego albo promotora o zaawansowaniu rozprawy doktorskiej.
 1. Przy ocenie wniosków organ przyznający stypendium uwzględnia następujące kryteria:
  • stopień zaawansowania rozprawy doktorskiej;
  • wartość naukową przygotowywanej rozprawy doktorskiej;
  • dotychczasową działalność naukową kandydata do stypendium;
  • udział w stażach naukowych krajowych i zagranicznych;
  • liczbę i rodzaj publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych.
 1. Stypendium doktorskie jest przyznawane niezależnie od świadczeń z funduszu pomocy materialnej dla doktorantów oraz stypendium doktoranckiego.
 1. Wysokość stypendium doktorskiego nie może być wyższa od minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego asystenta określonej w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich (aktualnie wynosi 2450 zł) .
 1. Stypendium doktorskie jest wypłacane z góry w okresach miesięcznych.
 1. Stypendium doktorskie może być przyznane na okres nieprzekraczający 18 miesięcy.
 1. Wysokość stypendium doktorskiego oraz warunki i okres jego wypłacania określa umowa zawarta pomiędzy organem przyznającym stypendium i Dziekanem zabezpieczającym środki finansowe i osobą, której przyznano to stypendium.
 1. Organ przyznający stypendium cofa stypendium doktorskie, jeżeli osoba pobierająca stypendium doktorskie nie wykazuje dostatecznych postępów w pracy naukowej.
 1. Osoba pobierająca stypendium doktorskie składa co 6 miesięcy organowi przyznającemu stypendium informację o postępach w pracy naukowej. Informacja powinna być zaopiniowana przez promotora.

 

Szczegółowe informacje dotyczące stypendiów doktorskich zawiera:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie warunków przyznawania stypendiów osobom, którym wszczęto przewód doktorski.

 

Więcej informacji o stypendiach, programach i konkursach znajduje się w

Przewodniku MNiSW po  stypendiach, programach i konkursach

PDF icon Dokumentacja wniosku o stypendium doktorskie
PDF icon Kodeks etyki doktoranta UP w Poznaniu
PDF icon Zarządzenie Rektora nr 23_10 w sprawie zasad wystawienia faktur za świadczone usługi edukacyjne w UP w Poznaniu.pdf
PDF icon Rozporządzenie MNISW z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie warunków przyznawania stypendiów osobom, którym wszczęto przewód doktorski.pdf
PDF icon SAS.pdf
PDF icon Uchwała nr 158-2014 w spr. warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckiew w roku akad. 2014-2015
PDF icon Uchwała Senatu nr 346/2012 w sprawie regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
PDF icon Uchwała Senatu UP w Poznaniu nr 252/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - obowiązująca od 1 października 2015 r.
Plik wzór umowy dot. stypendium doktorskiego obowiąz. od 1.01.2018.docx
Package icon Umowa o odpłatności za NSD
Package icon Umowa o odpłatności za NSD - trójstronna
Package icon Umowa o odpłatności za NSD dla pracownika
Package icon Umowa o odpłatności za SSD
Microsoft Office document icon Wniosek - grant interdyscyplinarny.doc
Microsoft Office document icon Wniosek o dodatek do pracy w warunkach szkodliwych - pracownicy.doc
Plik Zasady korzystania z parkingu uczelnianego przy ul. Wołyńskiej.docx, Plik Wniosek dla pracownika, Plik Wniosek dla studenta
PDF icon Zarządzenie 71-2012 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i zwiększenia stypendiów doktoranckich
Microsoft Office document icon Zarządzenie dot. ubezpieczeń doktorantów (2)
PDF icon Zarządzenie nr 52 wraz z załącznikami dot. ubezpieczeń doktorantów
Microsoft Office document icon Zaświadczenie o odbywaniu studiów doktoranckich dla banku udzielającego pożyczki lub kredytu - obowiąz. od 1.10.2014 r.
Microsoft Office document icon zaświadczenie o odbywaniu studiów doktoranckich dla banku udzielającego pożyczki lub kredytu - obowiąz. od 1.10.2014.doc