Konkursy na projekty badawcze

Informuję, że Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs na projekty badawcze:

OPUS 15 https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus15 
PRELUDIUM 15 https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium15 

Wnioski do konkursu należy składać w terminie do dnia 30 maja 2018 r. 

W trosce o jakość składanych projektów, szczególnie pod względem spełniania wymogów formalnych proszę o konsultowanie wniosków i terminowe przekazywanie dokumentów do Działu Nauki.  

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
prof. dr hab. inż. Krzysztof Szoszkiewicz
 
 

Uczelniana procedura składania wniosków o finansowanie projektów badawczych:

 

Z uwagi na nabór wniosków tylko w wersji elektronicznej proszę o złożenie w Dziale Nauki:

  • 1 egzemplarz oświadczenia o niewystępowaniu pomocy publicznej z poprawnie uzupełnionym kwestionariuszem;
  • 1 egzemplarz potwierdzenia złożenia wniosku w konkursie NCN przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu będącego wnioskodawcą;
  • 1 egzemplarz potwierdzenia złożenia wniosku w konkursie NCN przez kierownika projektu z podpisem kierownika projektu;
  • 1 egzemplarz oświadczenia opiekuna naukowego z podpisem opiekuna naukowego wskazanego we wniosku (tylko w konkursie Preludium);
  • 1 egzemplarz wniosku, który stanowi dokumentację wewnątrzuczelnianą. Wniosek powinien być podpisany przez kierownika jednostki, w której projekt będzie realizowany. Pod wykazem aparatury planowanej do zakupienia należy uzyskać podpis kierownika Działu Aparatury Naukowo – Badawczej i Dydaktycznej.

 

Wniosek o finansowanie projektu badawczego (w języku polskim i języku angielskim), wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl po uzyskaniu akceptacji Działu Nauki do dnia 15 czerwca 2018 r. 
 
Tabela zawierająca dane jednostki niezbędne do wypełnienia wniosku o finansowanie projektu badawczego dostępna jest tutaj  (Pracownik – Repozytorium dokumentów –  Dział Nauki – Projekty badawcze – formularz danych jednostki).