PROJEKTY BADAWCZE

Jednym z obszarów aktywności naukowo-badawczej uczelni jest realizacja różnego rodzaju projektów finansowanych zarówno ze źródeł zagranicznych jak i krajowych.  Część projektów finansowana jest w ramach 7.Ramowego Programu Unii Europejskiej i Horyzontu 2020, pozostałe z innych unijnych funduszy, międzynarodowych programów badawczych i programów strategicznych. W ostatnich pięciu latach zrealizowano 33 projekty w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, a 15 projektów finansowanych z innych funduszy unijnych.

Znaczna aktywność naukowców widoczna jest także w grantach finansowanych ze środków krajowych na podstawie umów zawartych z Narodowym Centrum Nauki, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Rocznie realizowanych jest blisko 100 takich projektów przez różne jednostki naukowe, dydaktyczne i badawcze Uniwersytetu. (źródło: Sprawozdanie Rektora UP za rok 2015).

Rokrocznie realizowane są też badania na utrzymanie potencjału badawczego i rozwój młodych naukowców oraz inne projekty finansowane z różnorodnych funduszy.

W uniwersytecie realizowana jest też szeroka współpraca naukowa i dydaktyczna z zagranicą w ramach następujących programów:

ERASMUS+

7. PROGRAM RAMOWY UE

ERASMUS+

CEEPUS

CORDIS

HORIZON 2020

COST

TEMPUS

AKADEMICKI I NAUKOWY POZNAŃ

 

Szczegółowe informacje na temat aktualnych projektów, konkursów i naborów finansowanych ze źródeł krajowych znajdują się na stronie internetowej Działu Nauki lub wspomnianych instytucji.

 

Informacje na temat programów i projektów unijnych znajdują się na stronie Działu Współpracy z Zagranicą.