Nieruchomości

Sprzedaże nieruchomości Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odbywają się w drodze przetargów pisemnych nieograniczonych lub w drodze negocjacji. Warunki i terminy przetargów oraz przeprowadzania negocjacji podawane są w odrębnych ogłoszeniach publikowanych na stronie Uczelni: www.up.poznan.pl w zakładce ogłoszenia.

 

Szczegółowe informacje o nieruchomościach uzyskać można pod adresem:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Sekcja ds. Gospodarki Nieruchomościami, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, IV piętro pok. 409, e-mail: sgn@up.poznan.pl lub telefonicznie pod nr (61) 846 61 50.

 

Lokalizacja: Swadzim, gm. Tarnowo Podgórne, obręb Swadzim, woj. wielkopolskie

Lokalizacja: Swadzim, gm. Tarnowo Podgórne, obręb Swadzim, woj. wielkopolskie

Lokalizacja: Rakownia, gm. Murowana Goślina, obręb Rakownia, woj. wielkopolskie

Powierzchnia: działka nr 135/1 o pow. 0,1275 ha
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona symbolem 5MR – teren zabudowy zagrodowej mieszkaniowo-gospodarczej.

Lokalizacja: Rakownia, gm. Murowana Goślina, obręb Rakownia, woj. wielkopolskie

Powierzchnia: 152/1 - 0,1497 ha, 152/4 - 0,1356 ha, 153/1 - 0,1398 ha, 153/2 - 0,1413 ha, 153/3 - 0,1415 ha,
153/4 - 0,1490 ha, 153/6 - 0,1115 ha, 153/7 - 0,1114 ha, 153/8 - 0,1123 ha, 153/12 - 0,0993 ha, 153/13 – 0,1460 ha,
158/1 - 0,1771 ha, 158/2 - 0,1922 ha, 158/4 - 0,1611 ha, 158/6 - 0,1819 ha, 158/8 - 0,1377 ha, 158/13 – 0,1414 ha,
131- 0,0406 ha – droga.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki oznaczone symbolem MJ - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dz. nr 131 – komunikacja drogowa

 Lokalizacja: Przybroda, gm. Rokietnica, obręb Przybroda, woj. wielkopolskie

Powierzchnia: 6/10 – 0,1124 ha, 6/11 - 0,1129 ha, 6/12 - 0,1134 ha, 6/16 - 0,0920 ha, 6/18 - 0,1317 ha, 6/19 - 0,1048 ha,
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki oznaczone symbolem P-01MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna ciągła lub rozproszona.

Lokalizacja: Złotniki, gm. Suchy Las, obręb Złotniki, woj. wielkopolskie

Powierzchnia: działka nr 513 o pow. 0,1425 ha
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona symbolem Mj/ZP – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zieleni parkowej.

Lokalizacja: Złotniki, gm. Suchy Las, obręb Złotniki, woj. wielkopolskie

Powierzchnia: działka nr 859 o pow. 0,0758 ha
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona symbolem ZP – tereny zieleni parkowej.

Lokalizacja: Muchocin, gm. Międzychód, obręb Muchocin, woj. wielkopolskie

Powierzchnia: działki nr: 33/5, 35, 36, 37, 41, 40/7, 63/4, 63/13, 66/12, 66/13, 66/14, 66/15, 73/4 o łącznej
pow. 72,5046 ha
Nieruchomość rolna w części siedliskowej, zabudowana budynkami i budowlami do produkcji zwierzęcej.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, działki położone są na terenie:
- dz. nr 35 – częściowo tereny rolne, łąki i pastwiska, częściowo tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz
usług towarzyszących,
- dz. nr 36 – częściowo tereny rolne, łąki i pastwiska, częściowo tereny obsługi w gospodarstwach rolnych, częściowo
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług towarzyszących,
- dz. nr 37 – drogi zbiorcze i lokalne,
- dz. nr 41 – częściowo tereny rolne, łąki i pastwiska, częściowo tereny zabudowy techniczno - produkcyjnej,
- dz. nr 40/7 – częściowo tereny rolne, łąki i pastwiska, częściowo lasy, częściowo tereny zabudowy techniczno-
- produkcyjnej,
- dz. nr 63/13 – tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej i usługowej,
- dz. nr 63/4 – tereny rolne, łąki i pastwiska.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
- dz. nr 33/5 – tereny produkcji rolnej (11.4 R), tereny zieleni nieurządzonej (11.3 ZN),
- dz. nr: 66/12, 66/13, 66/14, 66/15, 73/4 – teren produkcji rolnej (11.4 R),
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zastrzega sobie zapewnienie swobodnego dostępu do budynku hydroforni, znajdującej się na dz. nr 63/4, w szczególności do nieodpłatnego pobierania wody w ilościach niezbędnych do prowadzenia działalności naukowo-badawczej przez każdą jednostkę badawczą Uniwersytetu, z siedzibą
w Muchocinie.
Prawo pierwokupu dzierżawcy i Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa.