ŚCIEŻKI ROZWOJU KARIERY NAUKOWEJ – REGULACJE PRAWNE

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu umożliwia pracownikom dalsze kształcenie, rozwój naukowy  i zdobywanie stopni i tytułów naukowych. Na wszystkich wydziałach można otworzyć przewód doktorski, a na siedmiu wszcząć postępowania habilitacyjne. Wsparciem dla naukowców są stypendia, a także realizowane przez nich projekty badawcze. Za osiągnięcia w dziedzinie nauki rokrocznie przyznawane są nagrody JM Rektora. Kadra naukowa uniwersytetu ma możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji i wzbogacania prowadzonych badań poprzez staże naukowe.

 

Istotny wpływ na rozwój kadry naukowej ma realizowana od lat współpraca krajowa i zagraniczna. Odbywa się ona poprzez udział w konferencjach, seminariach, targach, wystawach, wspólne prowadzenie badań czy odbywanie staży naukowo-badawczych. Rokrocznie odbywa się blisko 500 takich działań w ramach współpracy z zagranicą.

 

Szczegółowe informacje na temat ścieżek rozwoju kadry naukowej oraz uregulowanie prawne

Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.(Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) (Tekst jednolity)

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.) (Tekst jednolity)

Rozporządzenie MNiSW z 30.10.2015 -DZ.U.2015.1842 - w spr. czynności w przewodach doktorskich, postępowaniach habilitacyjnych i o tytule nauk. profesora

Rozporządzenie MNiSW z 14.09.2011 r. – Dz.U.2014.48 tekst jedn. – w spr. wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora