Nieruchomości

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu dysponuje następującymi nieruchomościami przeznaczonymi do sprzedaży:

 

LOKALIZACJA: Poznań, ul. Wojska Polskiego 53, 53A, obręb Golęcin, woj. wielkopolskie

POWIERZCHNIA: działka nr 9/2 o pow. 07757 ha

FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO1P/00221974/7,

OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak

UWAGI: W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, teren oznaczony symbolem 1U – teren zabudowy usługowej w klinie zieleni, usługi oświaty z dopuszczeniem niekubaturowych obiektów rekreacyjno – sportowych.

Działki zabudowane budynkiem dawnego Pogotowia Opiekuńczego oraz garażem.

 

LOKALIZACJA: Baranowo, gm. Tarnowo Podgórne, obręb Baranowo, woj. wielkopolskie

POWIERZCHNIA: działka nr 12/101 o pow. 0,3697 ha

FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO1P/00222538/6

OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: ustanowiona służebność drogi koniecznej

UWAGI: W miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem 3.MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, KX – teren drogi pieszej, ZI – teren zieleni izolacyjnej, 1.KDW – teren drogi wewnętrznej.

 

 

LOKALIZACJA: Złotniki, gm. Suchy Las, obręb Złotniki, woj. wielkopolskie

POWIERZCHNIA: działka nr  332/21 o pow. 1,0808 ha

FORMA KORZYSTANIA: prawo własności; KW PO1P/00247060/5

OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak

UWAGI: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suchy Las, działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem MW - zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Działka częściowo zabudowana budynkiem trafostacji.

 

LOKALIZACJA: Przybroda, gm. Rokietnica, obręb Przybroda, woj. wielkopolskie

POWIERZCHNIA: działka nr 6/10 o pow. 0,1124 ha

FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO1A/00037008/3

OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak

UWAGI: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rokietnica, działka położona jest na terenie MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ciągłej lub rozproszonej.

 

LOKALIZACJA: Przybroda, gm. Rokietnica, obręb Przybroda, woj. wielkopolskie

POWIERZCHNIA: działka nr 6/11 o pow. 0,1129 ha

FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO1A/00037008/3

OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak

UWAGI: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rokietnica, działka położona jest na terenie MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ciągłej lub rozproszonej.

 

LOKALIZACJA: Przybroda, gm. Rokietnica, obręb Przybroda, woj. wielkopolskie

POWIERZCHNIA: działka nr 6/12 o pow. 0,1134 ha

FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO1A/00037008/3

OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak

UWAGI: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rokietnica, działka położona jest na terenie MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ciągłej lub rozproszonej.

 

LOKALIZACJA: Przybroda, gm. Rokietnica, obręb Przybroda, woj. wielkopolskie

POWIERZCHNIA: działka nr 6/19 o pow. 0,1048 ha

FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO1A/00037008/3

OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak

UWAGI: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rokietnica, działka położona jest na terenie MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ciągłej lub rozproszonej.

 

LOKALIZACJA: Rakownia, gm. Murowana Goślina, obręb Rakownia, woj. wielkopolskie

POWIERZCHNIA: działka nr 135/1 o pow. 0,1275 ha

FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, PO1P/00225877/5

OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak

UWAGI: W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona symbolem 5MR – teren zabudowy zagrodowej mieszkaniowo-gospodarczej.

 

LOKALIZACJA: Rakownia, gm. Murowana Goślina, obręb Rakownia, woj. wielkopolskie

POWIERZCHNIA: działka nr 152/1 o pow. 0,1497 ha

FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, PO1P/00225877/5

OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak

UWAGI: W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona symbolem 18MJ - zabudowa mieszkaniowa

jednorodzinna.

 

LOKALIZACJA: Rakownia, gm. Murowana Goślina, obręb Rakownia, woj. wielkopolskie

POWIERZCHNIA: działka nr 153/3 o pow. 0,1415 ha oraz udział w gruncie – działka nr 153/13

FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, PO1P/00225877/5

OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak

UWAGI: W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona symbolem 17MJ - zabudowa mieszkaniowa

jednorodzinna.

Dostęp do drogi publicznej przez wewnętrzną działkę drogową nr 153/13 obręb Rakownia.

 

LOKALIZACJA: Rakownia, gm. Murowana Goślina, obręb Rakownia, woj. wielkopolskie

POWIERZCHNIA: działka nr 153/4 o pow. 0,1490 ha oraz udział w gruncie – działka nr 153/13

FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, PO1P/00225877/5

OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak

UWAGI: W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona symbolem 17MJ - zabudowa mieszkaniowa

jednorodzinna.

Dostęp do drogi publicznej przez wewnętrzną działkę drogową nr 153/13 obręb Rakownia.

 

LOKALIZACJA: Rakownia, gm. Murowana Goślina, obręb Rakownia, woj. wielkopolskie

POWIERZCHNIA: działka nr 158/2 o pow. 0,1922 ha

FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, PO1P/00225877/5

OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak

UWAGI: W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona symbolem 12MJ - zabudowa mieszkaniowa

jednorodzinna.

 

LOKALIZACJA: Rakownia, gm. Murowana Goślina, obręb Rakownia, woj. wielkopolskie

POWIERZCHNIA: działka nr 158/4 o pow. 0,1611 ha

FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, PO1P/00225877/5

OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak

UWAGI: W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona symbolem 12MJ - zabudowa mieszkaniowa

jednorodzinna.

 

LOKALIZACJA: Rakownia, gm. Murowana Goślina, obręb Rakownia, woj. wielkopolskie

POWIERZCHNIA: działka nr 158/13 o pow. 0,1414 ha

FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, PO1P/00225877/5

OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak

UWAGI: W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona symbolem 10MJ - zabudowa mieszkaniowa

jednorodzinna.

 

 

LOKALIZACJA: Gorzyń, gm. Międzychód, obręb Gorzyń, woj. wielkopolskie

POWIERZCHNIA: działka nr 173 o pow. 0,8842 ha

FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, PO2A/00039855/6

OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: umowa dzierżawy do 31.12.2020 r. z prawem pierwokupu dzierżawcy

UWAGI: Uchwałą nr V/38/2011 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19.01.2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód, obręb Gorzyń, działka położona jest na terenie zabudowy produkcji
i przetwórstwa rolnego, baz i składów z dopuszczeniem produkcji zwierzęcej (2RPO).

Kupujący bierze na siebie prawa i obowiązki wynikające z umowy dzierżawy do 31.12.2020 r.

Prawo pierwokupu Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa oraz przyjmuje do wiadomości obostrzenia wynikające z ustawy
z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego w związku z nabyciem nieruchomości rolnej.

 

LOKALIZACJA: Gorzyń, gm. Międzychód, obręb Gorzyń, woj. wielkopolskie

POWIERZCHNIA: działka nr 4/43 o pow. 2,6282 ha

FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO2A/00039855/6

OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: prawo pierwokupu Lasów Państwowych. Część nieruchomości wpisana do gminnego rejestru zabytków, położona na obrzeżach części Obszaru Chronionego Krajobrazu „H” Międzychód, pełniącego funkcję ochronną dla Pszczewskiego Parku Krajobrazowego i 4 rezerwatów przyrody. Obszar specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 „Puszcza Notecka”.

UWAGI: Uchwałą nr V/38/2011 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19.01.2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód, obręb Gorzyń, działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem
2ZL – teren lasów.

 

LOKALIZACJA: Gorzycko Stare 2/2, gm. Międzychód, obręb Gorzycko Stare, woj. wielkopolskie

POWIERZCHNIA: działka nr 63/12 o pow. 0,0838 ha

FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO2A/00039855/6

OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak

UWAGI: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzychód, działka położona jest
na terenie oznaczonym symbolem MN/U-  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz usług towarzyszących.

Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej o pow. użytkowej 95,16 m2, budynek wpisany do rejestru zabytków.

 

LOKALIZACJA: Gorzycko Stare 4, gm. Międzychód, obręb Gorzycko Stare, woj. wielkopolskie

POWIERZCHNIA: lokal użytkowy o pow. 105,30 m2 wraz z pomieszczeniami gospodarczymi o pow. 93,80 m2, udział w działkach nr: 70/4, 70/5, 70/6 o łącznej pow. 0,1890 ha, udział w częściach wspólnych nieruchomości wynosi 1991/4275,

FORMA KORZYSTANIA: prawo własności lokalu użytkowego i pomieszczeń gospodarczych, udział w prawie użytkowania wieczystego gruntu, KW PO2A/00024451/6 

OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak

UWAGI: Lokal znajduje się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w przyziemiu. Przynależą do niego cztery pomieszczenia gospodarcze usytuowane w wolnostojącym budynku. Lokal spełnia warunki samodzielnego lokalu mieszkalnego oraz wymogi pomieszczeń na stały pobyt ludzi.

Budynek mieszkalny wpisany do gminnej ewidencji zabytków.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzychód, działka położona jest
na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług towarzyszących (MN/U).

 

LOKALIZACJA: Muchocin, gm. Międzychód, obręb Muchocin, woj. wielkopolskie

POWIERZCHNIA: działka nr 74/93 o pow. 0,1331 ha

FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO2A/00039855/6

OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak

UWAGI: Zgodnie z uchwałą nr XVIII/125/2007 Rady Miasta Międzychód z dnia 11.12.2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód, działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem 11.23 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

LOKALIZACJA: Muchocin, gm. Międzychód, obręb Muchocin, woj. wielkopolskie

POWIERZCHNIA: działki nr:  8, 20, 33/5, 73/4, 66/12, 66/13, 66/14, 66/15 o łącznej pow. 76,6893 ha

FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO2A/00039855/6

OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: umowa dzierżawy z prawem pierwokupu dzierżawcy

UWAGI: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzychód, działki nr: 8 i 20 są to tereny rolne, łąki i pastwiska.

Zgodnie z uchwałą nr XVIII/125/2007 Rady Miasta Międzychód z dnia 11.12.2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód, niżej wymienione działki mają następujące przeznaczenie:

- dz. nr 33/5 teren produkcji rolnej (11.4.R), teren zieleni nieurządzonej (11.3.ZN), teren istniejących i planowanych ulic dojazdowych
  (11.16 KD/D),

- dz. nr: 73/4, 66/12, 66/13, 66/14, 66/15 – teren produkcji rolnej (11.4 R).

 

Sprzedaże nieruchomości Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odbywają się w drodze przetargów pisemnych nieograniczonych lub w drodze negocjacji. Warunki i terminy przetargów oraz przeprowadzania negocjacji podawane są w odrębnych ogłoszeniach publikowanych na stronie Uczelni: http://skylark.up.poznan.pl// w zakładce ogłoszenia.

 

Szczegółowe informacje o nieruchomościach uzyskać można pod adresem: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, IV piętro pok. 406, e-mail: sgn@up.poznan.pl lub telefonicznie pod nr (61) 846 61 50.